Regulamin sklepu GRYMEL.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Grymel.pl dostępny pod adresem www.grymel.pl, prowadzony jest

przez firmę „REMER” Remigiusz Miller, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Zielona Góra

pod numerem ewidencyjnym 04757.

NIP: 973-088-32-70

REGON: 080354193

Siedziba firmy znajduje się pod adresem: 66-004 Zielona Góra, ul. Racula - Bojka 6.

2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy

zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym – zwanym dalej Grymel.

3. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca strony sklepu internetowego Grymel pod adresem www.grymel.pl

§ 2 Zamówienia

1. Zamówienia na stronie www.grymel.pl można składać tylko w formie detalicznej. W sprawie zamówień hurtowych dla podmiotów gospodarczych prosimy kontaktować się mailowo na adres hurt@grymel.pl.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Grymel zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

3. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.

4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych do dostawy (imię, nazwisko,

ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon).

5. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.

6. Grymel w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonywanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Takimi przypadkami są:

a) podanie nieprawdziwego imienia i nazwiska

b) podanie nieprawdziwego adresu odbioru

c) podanie nieprawdziwego adresu e-mail oraz telefonu

d) wcześniej nieodebrane zamówienia

e) wcześniej kilkukrotne anulowanie zamówienia przedpremierowego lub brak jego opłacenia

7. Przyjęcie do realizacji zamówienia odbywa się po kliknięciu przez Klienta przycisku potwierdzającego zakup.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dystrybutora (przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru). W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub całościowe anulowanie).

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Grymel zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego nadania. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy na adres sklep@grymel.pl

11. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, jest tylko wyrażeniem chęci zawarcia takowej umowy.

12. Umowa kupna sprzedaży między Grymel, a Klientem zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta informacji mailowej o wysyłce zamówienia i przekazania przesyłki przewoźnikowi

13. W przypadku anulowania przez Kupującego zamówienia, opłaconego przez system elektronicznych płatności online PayU, przed jego realizacją i zawarciem umowy kupna-sprzedaży, Grymel zastrzega sobie prawo potrącenia w zwracanej kwocie, równowartości 3,5% wartości zamówienia.

§ 3 Ceny

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Informacja o towarach i usługach przedstawiona na stronach sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Grymel o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Klienta, które stanowi ofertę zakupu na stronie sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży. Okładki prezentowanych produktów są podglądowe i Grymel zastrzega sobie prawo do różnic w ich wyglądzie nie mających wpływu na opis produktu i jego działanie.

3. Ceny na produkty przedpremierowe mogą ulec zmianie (na wyższe lub niższe) w przypadku, gdy wydawca poinformuje o zmianie ceny już po wystawieniu produktu do oferty. O takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

4. Grymel zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 4 Koszty i czas dostawy

1. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru, czyli przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji (art.2 pkt.7) do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3. Zamówienia na towary o różnej dostępności, wysyłane jest po skompletowaniu całości tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4. Grymel pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą można się zapoznać w każdej chwili na stronie.

5. Towar można odebrać osobiście pod adresem ul. Objazdowa 41, 65-752 Zielona Góra, poprzez wybór odpowiedniej formy dostawy w koszyku.

§ 5 Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

 - przelewem elektronicznym, kartą kredytową, Blikiem za pośrednictwem serwisu PayU

 - zwykłym przelewem bankowym

2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt przesyłki

3. W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia Grymel uprawniony jest do anulowania zamówienia (w przypadku zamówień przedpremierowych płatność należy dokonać najpóźniej do 7 dni przed premierą)

3. Za zamówienia przedpremierowe Klient ma możliwość zapłaty najpóźniej 7 dni przed premierą. Grymel zastrzega sobie prawo ograniczenia takiej możliwości na zakup produktów kolekcjonerskich/limitowanych lub w przypadku Klienta, który ma bardzo złą historię zamówień (ponad 20% anulowanych) na swoim koncie, na którym jest dużo anulowanych zamówień na prośbę Klienta lub ich anulacja wynikała z powodu ich nieopłacenia. W przypadku pozbawienia Klienta takiej możliwości, zamówienie oczekuje na płatność w terminie, który jest zawarty w art. 5 pkt. 3., o czym Klient zostanie poinformowany mailowo.

§ 6 Zwroty i reklamacje

1. Wszystkie towary w sklepie Grymel pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych dystrybutorów.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru z zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

3. Grymel gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru plus najtańsza możliwa forma dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Grymel nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub brakujących elementów i skierowania reklamacji bezpośrednio do Grymel, Klient powinien odesłać wadliwy produkt pod nasz adres. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo z dokładnym opisem zaistniałego problemu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócimy Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Grymel zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Grymel ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

7. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznego pochodzenia. Dlatego zalecamy przed odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej z Grymel w celu wyjaśnienia sprawy.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 7 Ochrona danych osobowych i ciasteczka

1. Administratorem danych jest firma REMER Remigiusz Miller z siedzibą w Zielonej Górze, Racula - Bojka 6, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Zielona Góra pod numerem ewidencyjnym 04757. NIP: 973-088-32-70, REGON: 080354193

2. Rejestracja w sklepie internetowym Grymel jest dobrowolna i wymaga wyrażenia przez Użytkownika  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach sklepu Grymel, w tym na przekazywanie danych podmiotom trzecim współpracujących z Grymel w celu prawidłowej realizacji usługi.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi realizacji zamówień, w tym reklamacji oraz obsługi działań Klienta w ramach sklepu Grymel (np. wyrażanie opinii)

4. Dane przetwarzane przez Grymel to:

a) imię i nazwisko Użytkownika

b) adres e-mail Użytkownika

c) numer telefonu Użytkownika

d) lokalizację geograficzną

e) dane technicznego urządzenia Użytkownika

f)  typ systemu operacyjnego

g) typ przeglądarki

h) preferencje i wybory Użytkownika

i) informacje dotyczące płatności

5.  Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom w tym dostawcom odpowiedzialny  za obsługę informatyczną, kurierom, firmą obsługującym szybkie płatności, bankom, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

6. Korzystając z serwisu Grymel, Użytkownik wyraża zgodę na zapisania plików cookies lub innych tożsamych technologii. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

7. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania

8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub korzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej, należy wysłać wiadomość na adres sklep@grymel.pl ze stosownym żądaniem.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze sklepu Grymel.

11. Dane osobowe są przetwarzane na czas istnienia konta założonego przez Użytkownika i niezwłocznie usuwane po jego usunięciu. Dane osobowe przetwarzana będą na okres niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wszelkich roszczeń, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

12. Grymel będzie przesyłać Użytkownikowi informacji handlowych (newsletter), osobom którym wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) lub podanie swojego adresu e-mail w miejscu na stronie przeznaczonym do tego celu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach sklepu Grymel nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.